Center Skovby er et af Skanderborg kommunes Special-skoletilbud.

Vi har fra 1. august 2014 18 unge mellem 13 og 17 år der kan have sociale, emotionelle og/eller specifikke indlæringsvanskeligheder. Dvs. normalt begavede unge, der ofte kan have opmærksomhedsforstyrrelser og hvis vanskeligheder er af en sådan karakter, at de ikke i den almene folkeskole kan få den støtte, de har behov for. Generelt er der tale om unge med sammensatte vanskeligheder. Flere elever er udredt på børnepsykiatrisk afdeling og har diagnoser inden for autismespektret eller ADHD. De 2 klasser er dannet med udgangspunkt i elevernes vanskeligheder, behov og ressourcer. Ledelsen varetages af pædagogisk leder Lene Hvirvelkær i samarbejde med Skovbyskolens øvrige ledelsesteam og administration.
Skolelederen på Skovbyskolen har det overordnede ledelsesmæssige ansvar for afdelingen.
Afdelingskoordinator Rikke Jonassen forestår den daglige  koordinering. Der samarbejdes med den  ledelsen på Skovbyskolen omkring bl.a. inklusion af elever, brug af faglokaler og deltagelse i fælles aktiviteter.

Befordring:
Eleverne transporteres til og fra Center Skovby efter de kommunale regler. Det er visiterende psykolog der afgør hvorvidt det er muligt at få bevilliget taxa.
Der kører desuden skolebus til skolen med ankomst til kl. 8 om morgenen, og fra skolen igen umiddelbart efter endt undervisning, der kan dog være ventetid for enkelte ruter.

Visitation:
Center Skovbys elever visiteres af et visitationsudvalg.
Eleverne skal være undersøgt og indstillet af PPR.

I menuen til højre kan man ligeledes orientere sig i forældrefolderen.